A Szövetség főbb szövetségi rendezvényei

A Szövetség főbb szövetségi rendezvényei, tagszervezeti-, képviseleti-, szervezeti tevékenysége, a BEOSZ emlékhely:

Küldöttgyűlés: jogszabályi előírások és a Szövetség Alapszabálya alapján az elnökség, több mint száz fő küldött előtt, évente egy alkalommal köteles értékelni az éves munkát, pénzügyi-, gazdasági tevékenységet, meghatározni a következő év szervezeti és pénzügyi feladatait. Négy évente tisztújítás keretében új elnökséget köteles választani.
Katonanemzedéki Találkozó: kiemelt rendezvény az évenként megtartott Katonanemzedéki Találkozó. Minden katonanemzedék utódként kezdi, majd elődként fejezi be pályafutását. Az elődöktől kapja a szaktudást és felelősségtudatot, melyet hasznosít és továbbfejlesztve hagy az utódokra. A BEOSZ hagyományt teremtett a Katonanemzedéki Találkozók szervezésével. Az első találkozó jelmondata, „Kézfogás a hon védelméért”, magáért beszél. Immár 30. alkalommal kerül 2022-ben megrendezésre e találkozó, így ennek évnek a programjai a” Nemzedékek Éve” programsorozat részeként kerülnek megrendezésre.
Kisbajtársak Találkozója: egy főleg nyugállományú, idősebb korú tagságú Szövetségtől szokatlan, hogy gondol a fiatalabb korosztályra is, de e találkozó célja alapozza meg a jövő korosztályának gondolkodását a hazáról, a haza védelméről, a honvédelem ügyének szolgálatáról. Rendezvényünkkel a – katonai hagyományok ápolásán túl – célunk a honvédelem ügyének népszerűsítése, a társadalom és a honvédség kapcsolatának erősítése, a katonai pálya népszerűsítése.

Polgármesterek Találkozója: a Szövetség mindig kiemelt feladatának tekintette, és tekinti, hogy a helyi szinten működő tagegyesületek meghatározó, napi és élő kapcsolatot alakítsanak ki a települési helyük önkormányzataival. Különösen fontos ez, akkor amikor a gondozási körbe tartozók, a szociálisan rászoruló tagjaink segítése érdekében szoros együttműködés szükséges a helyi önkormányzati szervezetek és a tagegyesületeink között. Ennek érdekében szervezzük a Polgármesterek Találkozója rendezvényünket.
Tagszervezeti tevékenység a Szövetség tagszervezetei a helyi önkormányzatok és más civil szervezetek elismert és aktív partnerei. A Tagszervezeteink önállóan végzik a honvédelem ügyének szolgálatát, a hagyományápolást, a hadisír gondozást és szociális gondoskodás feladatait, támogatják az ifjúság honvédelmi nevelésének az ismeretek bővítésének feladatait. Az egyesületeinkben működő számítógépes csoportok, kórusok, varró és hímző tanfolyamok növelik az összetartozás érzését.

A közösségi élet szervezése mellett, a helyi érdekvédelem és a szociális gondoskodás jegyében az egyesületek sokat tesznek rászoruló, beteg tagjaik segítéséért: szükség esetén intézik a bevásárlást, a takarítást, a beteglátogatást, betegápolást. Tevékenységük magában foglalja a magára hagyatottság érzésének csökkentését, a problémák megosztását és a lelki gondozást. Képviseleti tevekénység a Szövetségi alapítója és ma is közreműködője a 30 éves múltra visszatekintő Honvédelmi Érdekegyeztető Fórumnak (HÉF), tagja a HM tárca konzultatív fórumainak (Idősügyi Munkacsoport, Társadalmi Véleményező Munkacsoport) tagja a Nyugdíjasok Országos Képviseletének. Kapcsolatot tartunk a Magyar Honvédség Szociálpolitikai Közalapítvánnyal. A fentieken túl a Szövetség tagja a Honvédelmi Sportszövetségnek is.

Díjak és elismerések:
a Szövetség elnökségének tisztségviselői, a tagszövetségek, tagszervezetek vezetői feladataikat önként vállalva, ellenszolgáltatás nélkül végzik. Ez jellemző a tagszervezetek tagjaira is. Ezért is fontos, hogy a Szövetség egy jól működő, ugyanakkor a fokozatosság és az arányosság elvét figyelembe vevő elismerési rendszert működtessen. Az elmúlt években a kiemelkedő tevékenységet végzők részére az elnökség két díj alapításáról is döntött, ezek a „Szövetségért Díj” és a „Bajtársainkért Díj”, amelyekből évente csak egy-egy adható át. A négy-öt arra érdemes aktív állományú katona részére már 2004-óta minden évben, általában a Katonanemzedéki Találkozón kerül átadásra a „Katonák Példaképe Díj”. További kiemelkedő elismerést jelent a számozott BEOSZ Emlékérem évente négy-öt bajtársnak vagy tagszervezetnek a hosszabb ideje a Szövetség érdekében kifejtett átlagon felült tevékenység elismeréseként. 2004 óta eddig 127 számozott érem átadása történt meg. 2022-ben új elismerésként az elnökség a BEOSZ Közösségéért Érem arany, ezüst, bronz fokozatainak alapításáról döntött. A fentieken túl számtalan, egyéb elismerés átadására kerülhet sor évfordulókhoz, eseményekhez, rendezvényekhez kapcsolódóan.

Nemzetközi tevekénység a régiók és egyes tagszervezetek, önállóságuk és felelősségük teljes meghagyása mellett lehetőségeik és eddig kialakított együttműködésük szerint létesítenek és ápolnak nemzetközi kapcsolatokat. A Szövetség elnöksége elsősorban a szomszédos és közép-keleti európai régióban folytat együttműködést a kölcsönösség és a bizalom alapján, a közös célok és közös előnyök érdekében.

A BEOSZ Emlékhely
A X. Katonanemzedéki Találkozó alkalmával a haza kiszolgált hű fiainak, a Magyar Honvédség obsitosainak tiszteletére – Varga Károly ny. főtörzszászlós, fafafaragó népművész által készített – Obsitos emlékoszlop került felállításra az akkori balatonkenesei Honvédüdülő területén.
A BEOSZ Emlékhely avatására 2008-ban került sor.
Az avatást követő években több szervezet állított emlékoszlopot, kopjafát, engedve annak a kérésnek, mely szerint a honvédség létszámának a rendszerváltozást követő nagyarányú csökkentése miatt, a katonai hagyományőrzés jegyében a tagegyesületek örökítsék meg a volt helyőrségeik, haderőnemeik, alakulataik létezését és a még élő közösségek, kollektívák állítsanak emléket egy-egy emlékoszlop, kopjafa, vagy emléktábla formájában. Szinte minden évben sor került egy-egy emlékoszlop avatására, így
– a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola,
– a Táncsics Zászlóalj veteránok,
– a Nagykun Bajtársi Egyesület,
– a Veterán Repülők és Ejtőernyősök Fejér-megyei Egyesülete,
– a Határőr Nyugdíjasok Egyesülete,
– a Marcali Bajtársi Egyesület,
– a Lenkey-s Bajtársi Egyesület,
– a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület,
– a Mezőtúri Bajtársi Egyesület, és
– a Nyugat Dunántúli Régió egyesületei állítottak emlékoszlopot emlékeik megőrzésére.
Itt mindegyik kopjafa egy-egy történet, a katonai múlt egy darabja.
A BEOSZ Emlékhely a magyar hadtörténelem egyik fontos elemévé vált a Katonai Emlékpark Pákozd-Nemzeti Emlékhely területén.

Megszakítás