Ülésezett a BEOSZ Tanácsadó Testülete – 2022.06.22.

2022.06.23

A BEOSZ TT soros ülését tartották június 22-én Dr Végh Ferenc nyá. vezérezredes, a BEOSZ TT elnökének vezetésével a Hadik Szállóban. A TT megtárgyalta Kékesi Anna százados asszony, az Együttműködési és Kommunikációs Szakbizottság vezetőjének előterjesztését, melynek témája, „A szövetségi rendezvények (KNT, sportnap, polgármesterek találkozója stb.) hatása a tagszervezetek tevékenységére, a szövetségi rendezvények bővítésének lehetőségei” volt.
A szakbizottság vezetőjének szolgálati elfoglaltsága miatt, az előterjesztést Magócsi Zoltán nyá. ezredes és Erdős László nyá. ezredes vitte a Testület elé. Magócsi Zoltán nyá. ezredes szóbeli kiegészítés tett az előterjesztéshez, kiemelve, hogy a szakbizottság vezetője nagy munkát végzett, kellő részletességgel feltárta a témát, fontos megállapításokat és megfontolásra megérett javaslatokat fogalmazott meg, mely alkalmas a BEOSZ elnöksége elé terjesztéshez. Erdős László nyá. ezredes egy prezentáció keretében ismertette a kiküldött kérdőívekre beérkezett válaszok összesítését és a bizottsági elemzések legfontosabb megállapításait.
Ezt követően a TT megtárgyalta és hozzászólásokkal, javaslatokkal egészítette ki az előterjesztést. Ennek keretében Varga László nyá. dandártábornok elismeréssel szólt a munkáról, az előkészítés időszakában végzett vitákról, de jelezte, hogy azt a munkát az elnökség is el tudta volna végezni, ha az emberi erőforrás rendelkezésére állt volna. A javaslatokban jól kivehető az a törekvés, hogy a lehető legkevesebb plusz anyagi és emberi ráfordítást igényeljen, hisz erre egyre kevesebb a lehetőség.
Lipkai Violetta alezredes asszony a javaslataiban külön kiemelte a HM, a katonai szervezetek által tartott rendezvényekhez való csatlakozást mind a Szövetség, mind a az egyesületek részéről, különös tekintettel a haditechnikai bemutatókra. Nagy szerepet játszhatnak az önkormányzatok a szállításban, ha az egyesületek a fiatalok részére részvételi felajánlást biztosítanak.
Takács Imre nyá. hör. alezredes kiemelt jelentőséget tulajdonít a Katonanemzedéki Találkozóknak, és más rendvédelmi szervezetekkel való szoros kapcsolattartásnak, egymás rendezvényein való részvételnek.
Szabó József ezredes elgondolkodtatónak tartja, hogy a BEOSZ tagszervezeteinek csak a 22%-a vállalkozott a kérdőívek kitöltésére. Elismeréssel szól viszont a szakbizottság munkájáról és arról a tényről, hogy az BEOSZ rendezvényeiről szóló elégedettségi szint ilyen magas és javasolta a felmérés teljes Szövetségi szinten való feldolgozását.
Huszár János nyá. altábornagy megjegyezte, hogy bár a felmérés, a saját egyesületi válaszokat tartalmazza, így kellő kritikával kell kezelni, viszont a fegyvernemi kultúra fenntartása, továbbvitele szempontjából, valamint a hagyományt erősítő rendezvények megtartásának igénye szempontjából fontos volt.
Csomós Lajos nyá. vezérőrnagy elmondta, hogy egy ilyen felmérés előkészítése és feldolgozása nagy munka, ezért is jó, hogy az elnökség erre a TT-t kérte fel. Fontosnak tartotta a HM rendezvényekre való rácsatlakozást és a kihelyezett ülések rendszerét, megismerve ez által a helyet adó katonai szervezetet. Szintén megerősítette az Emlékhelyek kialakításában és a fegyvernemi kultúra megerősítésében való szerepét a BEOSZ-nak.
Esküdt Lajos nyá. ezredes, a BEOSZ elnökhelyettese megköszönte az előterjesztést, mely nagyban segíti az elnökség munkáját. Reagálva az elhangzottakra ismertette milyen mértékben tudja biztosítani a BEOSZ az MH segítségével a szállításokat a különböző rendezvényekre. Fontos feladatnak tartja a meggyőző és mozgósító munkát. A rendvédelmi egyesületekkel való együttműködés kapcsán sajnálattal közölte, hogy a rendőr társszervezet elnöki pozíciójáról dr. Béndek József nyá. altábornagy úr időközben lemondott, de a szervezettel a kapcsolat továbbra is fennáll. Nagy jelentőséggel bír a felmérés, mert bizonyítja, hogy az irány jó, de tovább kell erősíteni a kapcsolatokat az önkormányzatokkal, az egyesületek részvételét a katonai szervezetek nyílt napjain. Nagyobb önállóság és kezdeményező készség szükséges valamennyi BEOSZ elem részéről. A felmérést fel fogják használni, sőt bővíteni fogják.
Dr Végh Ferenc nyá. vezérezredes zárszavával ért véget a napirend megtárgyalása.
A rendezvény utolsó napirendjeként Simon Béla nyá. ezredes, a TT titkára ismertette a következő ülés tervezett időpontját és napirendjét, mely szerint október 26-án ülésezik legközelebb a BEOSZ TT. Felhívta a figyelmet, hogy 2024-ben 20 éves lesz a TT, ezért októberben ez is téma lesz.

Erdős László nyá. ezredes

Megszakítás