Helyszíni tudósítás a küldöttgyűlésről

2022.04.29

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 2022. április 27-én a Zrínyi Laktanya és Egyetemi Kampusz Hungária úti dísztermében tartotta éves értékelő, beszámoló és feladat meghatározó küldöttgyűlését. A megválasztott 98 küldöttből 82 fő volt jelen, így a határozat képesség biztosított volt. A himnusz elhangzása, és az elhunyt bajtársakról történő megemlékezés után Hazuga Károly ny. altábornagy, elnök először üdvözölte a meghívott és megjelent vendégeket, így a honvédelmi miniszter képviseletében Zsiga Tamás dandártábornokot, a Honvédelmi Minisztérium Magyar Honvédséggel való kapcsolattartásért felelős államtitkári főtanácsosát; Beluzsár Tamást, az Magyar Honvédség Parancsnokság (MHP) Társadalmi és Életpálya Fejlesztési Főnökség főnökét, Szabó József ezredest, az MHP humánszolgálati főnökét; majd – mások mellett – Czövek Jánost a Honvédszakszervezet, Varga Istvánt, a Honvédségi Dolgozók Szakszervezete, és Domine János ny. dandártábornokot, a Honvédségi Klubok Országos Szövetsége elnökét.
A tíz napirendi pontot tartalmazó küldöttgyűlés megnyitójában Hazuga Károly kiemelte, hogy az elmúlt két év küldöttgyűléseinek jellegét, tartalmát, időpontját a pandémia elleni közdelem, a szigorú rendszabályok betartása és betartatása határozta meg. Ennek ellenére, bár nem a megszokott időpontban, hanem június, júliusban de a Szövetség küldöttgyűléseit sikerült megtartani. Az elmúlt év nyugodtabb körülmények között tudott megkezdődni, de ennek ellenére néhány korlátozó intézkedés befolyásolta a folyamatos munkát. Különösen az év első felében a tagszervezeteinknek sikerült megtartani a korábbi években kényszerűségből elmaradt jubileumi rendezvényeiket, és a Szövetség programjait is nagyrészt végre lehetett hajtani. A Szövetség elnökségének szervezeti élete is lassan és óvatosan vissza tudott térni a korábbi évek gyakorlatához, az operatív elnökség tevékenysége is szakított az internetes kapcsolattartással, a személyes találkozások már rendszeresebbé válhattak. A pandémia okozta nehézségeknek azonban lett egy fontos érzelmi, empatikus hatása, mert tagjaink nagy többsége a járvány által érintett legveszélyeztetettebb korosztályba tartozik, az egymás iránti törődésnek még nagyobb jelentősége lett. Valójában most lehetett bizonyítani azt amiért vagyunk, a közösség erejével, a bajtársiasság, az empátia hangsúlyozásával egymás támogatása és segítése került előtérbe. Az élet nem állt és nem áll meg, céljaink, törekvéseink nem változtak – mondta, csak mindennel türelemmel és bizakodással várnunk kellett, közben odafigyelve bajtársainkra, mert ez az együttérzés, közösségi aggodalom, a bajtársiasság elmélyülése – úgy érezzük – további tevékenységünk meghatározó erejévé vált. Hisz a Szövetség három évtizedes története egybeforrt azok egyéni, személyes történetével, akik létrehozták, és következetesen a célokért, a kitűzött alapfeladatokért dolgoztak és dolgoznak mind a mai napig. Mindezt teszik önkéntesen, hittel és meggyőződéssel. Az előzőeken túl a Szövetség most már több mint három évtizedes története épp olyan színes, és bizonyos tekintetben viszontagságos is, mint mindennapjaink története. Lehet-e azt mondanunk, hogy a Szövetség élete, története csak a sikerek gyűjteménye, nem biztos, de tudjuk és látjuk a kemény munkát, a mindennapok kicsi és nagy harcait, az öröm, sikerek mellett a nehézségek sokaságát is. Az elmúlt év tevékenysége is ezt tükrözte, nem elfelejtve kiemelt programjaink sikeres végrehajtását, így a honvédelmi miniszteri, majd a honvédelmi államtitkári találkozók megszervezését, a ”Kisbajtársak Találkozóját”, de a járvány miatt nehezebb környezetben megtartott Katonanemzedéki Találkozót sem.
A különböző ügyrendi kérdések (levezető elnök, jegyzőkönyvezetető megválasztása) tisztázása után az elnökségi, a pénzügyi és a felügyelő bizottsági beszámolók, a Tanácsadó Testület tájékoztatójának beterjesztése következett, majd a Bajtársainkért Alapítvány kuratóriumának titkára adott tájékoztatást a 2019-2021. közötti támogatások helyzetéről, az odaítélések szempontjairól, kiemelve, hogy 2021-ben már lehetőség volt az arra rászoruló civil tagszervezeti tagok támogatására is.
Az elnökség beszámolójához tett szóbeli kiegészítésében a Szövetség elnöke hangsúlyozta, hogy szövetségi létünk alapvető kérdése továbbra is a tagszervezetek létszám és életkori összetétele. Bár a szövetséghez tartozó szervezetek száma növekedett, a 8800 fős taglétszám nem mutat aggasztó csökkenést, de a tagság összetételében továbbra is érezhető az idősödő korosztály létszámának emelkedése, ami a programok kialakításánál is szerepet játszik. Ezért is tekintjük kiemelt feladatnak – mondta – és helyezzük új alapokra a katonai szervezetekkel, a megyei és a járási szervezetekkel való kapcsolatok bővítését, a helyi önkormányzatokkal és a civil szervezetekkel történő programok szervezését és a helyi közösségek munkájába való bekapcsolódást és együttműködést. Továbbra sem mondunk le a fiatalabb nyugdíjas, szolgálati járandóságban részesülő bajtársakról sem – zárta az elnök. A szóbeli kiegészítés befejezéseként megköszönte a Szövetség minden tagjának az elmúlt évi áldozatos tevékenységet, és hangsúlyozta, hogy a Szövetség továbbra is meghatározó, értéket teremtő, értékközvetítő szervezet, melynek ereje tagságában, összetartásában rejlik.
A hozzászólások során Kocsi László ezredes, a honvédelmi minisztérium – nyugdíj előtti rendelkezési állományba kerülő – osztályvezetője az együttműködés fontosságát, fenntartását és fejlesztését emelte ki, míg Szabó József ezredes, az MHP humánszolgálati főnöke a tárca idősügyi stratégiájának program szerű végrehajtására, valamint a Bajtársainkért Alapítvány és az MH Szociálpolitikai Közalapítvány kapcsolatának szorosabbá fűzésére hívta fel a figyelmet.
Az egyhangú döntések után az elnökség 2022. évi munka és rendezvényterve, pénzügyi terve megtárgyalása következett, ahol a rendezvényterv gazdag programot ígér erre az évre, kapcsolódva „Nemzedékek Éve” programsorozathoz, így – többek között – sportnapot, kórustalálkozót, a kisbajtársak találkozóját, és a jubileumi 30. Katonanemzedékek Találkozót tartalmazza. Szó esett a már kiírt és megjelent támogatási pályázatokról, a rendezvénypályázatról, és a gyermekrajz pályázat fontosságáról. Pénzügyi tervhez tett szóbeli kiegészítés részeként megemlítésre került, hogy a Szövetség működése gazdasági, pénzügyi téren biztosított, stabil, és az anyagi lehetőségek közel hetven százaléka a tagszervezetek tevékenységét támogatja. A hozzászólások a Szövetség kommunikációját, a szolgálati járandóságban lévők helyzetét, a kisbajtársak találkozójának regionális (Kelet-, és Nyugat-Magyarország) megszervezésének, az alapítvány tevékenységének támogatási lehetőségét érintették.
A döntések szintén egyhangúak voltak, amelyek már tartalmazták a Szövetség Számviteli politikájának elfogadását is.
A küldöttgyűlés következő részében tagszervezeti tagfelvételi eljárások előírás szerinti végrehajtása következett. A korábbi és a helyszínen meghozott elnökségi döntések szerint a küldötteknek hat szervezet tagfelvételi kérelmét kellett megtárgyalnia és végül döntenie, hisz ebben az évben tagfelvételi kérelmet nyújtott be a Fejér Megyei Honvéd Nyugállományúak Székesfehérvári Klubja, a Légvédelmi Hagyományőrző Egyesület Nagyoroszi, a Bethlen Gábor Nyugdíjas Klub, Keszthely, az Obsitos Dalárda és Dalkör Kulturális Egyesülete, a Kőbányai Bringás Egyesület és a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület. A küldöttek részben meghatározó többséggel támogatták, hogy a hat szervezet a Szövetség teljes jogú tagja legyen.
A program zárásaként elismerések átadása következett, amelyekről az elnökség még az áprilisi ülésén döntött. Ennek megfelelően 2022-ben Szövetségért Díj elismerésben részesült Gajdán Miklós ny. ezredes, a Szövetség valamikori titkára, a Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének korábbi elnökségi tagja. Ebben az évben először került átadásra a Bajtársainkért Díj, amelyet Dobszai József ny. alezredes, a „Gábor Áron” Nyugállományúak Klubja (Várpalota) elnöke vehetett át. A 123., 124., 125. számú BEOSZ emlékérem elismerésben Soós Lajos ny. alezredes, a Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesülete (Veszprém), Husonyicza Gábor, a Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület (Kazincbarcika) elnöke és Ágoston Imre ny. ezredes, a Béri Balogh Ádám Honvéd Klub (Csongrád) leköszönő elnöke részesült. Elismeréseket vehettek át a pandémia miatt elmaradt jubileumukat ünneplő szervezetek képviselői, és ajándékcsomagot az új belépők.
A küldöttgyűlés közel négy órás munka után Hazuga Károly ny. altábornagy zárszavával, és az ebéd alatti kötetlen beszélgetésekkel zárult.

Vilner Péter ny. ezredes
alapfeladati elnökhelyettes,
a küldöttgyűlés levezető elnöke

Az eseményről Kálmánfi Gábor fényképes beszámolójával és videóval tudósított a honvedelem.hu oldal.

Megszakítás